Czym jest list żelazny i na czym polega.

29 stycznia 2018

list żelazny zpozdrowieniemList żelazny jest dokumentem wydawanym przez właściwy sąd okręgowy umożliwiający oskarżonemu, który przebywa za granicą odpowiadanie z wolnej stopy do czasu prawomocnego ukończenia postępowania.

List żelazny wydawany jest gdy oskarżony złoży odpowiednie oświadczenie i zobowiąże się do stawiennictwa na każde wezwanie organu procesowego, nie będzie zmieniał bez zezwolenia sądu miejsca pobytu oraz nie będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub w inny sposób utrudniał postępowania. W przypadku gdy oskarżony nie stawi się na wezwanie (nieusprawiedliwione niestawiennictwo) lub naruszy którykolwiek z postawionych warunków właściwy miejscowo sąd okręgowy wydaje orzeczenie o odwołaniu listu żelaznego.

Wydanie oskarżonemu listu żelaznego może być uzależnione od złożenia poręczenia majątkowego, które w przypadku naruszenia zasad obowiązujących przy wydaniu tego dokumentu ulega przepadkowi lub ściągnięciu, o czym orzeka sąd. List żelazny składa się z oświadczeń dwóch stron: oskarżonego, który wyraża gotowość poniesienia odpowiedzialności karnej przed wymiarem sprawiedliwości oraz właściwego miejscowo sądu okręgowego, zapewniające pozostanie oskarżonego na wolności do czasu zakończenia postępowania.

Na odmowę wydania listu żelaznego, obowiązki nałożone na oskarżonego, które wynikają z listu żelaznego i na uzależnienie wydania listu od poręczenia majątkowego oskarżonemu przysługuje zażalenie na warunkach ogólnych.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani