Przepustka w areszcie śledczym i zakładzie karnym. Wszystko co musisz wiedzieć.

2 stycznia 2021

przepustka zaklad karny areszt sledczy wiezienie zpozdrowieniem wniosek boze narodzenie swieta wyjsciePrzepustka jest jedną z najwyższych form nagrody o jaką może ubiegać się osoba przebywająca w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Jest ona uzależniona od zachowania osadzonego podczas odbywania kary oraz rodzaju zakładu karnego w jakim przebywa (rodzaje zakładów karnych).

Jaka jest różnica między zakładem karnym a aresztem śledczym? Dowiesz się z naszego artykułu.

Kto może wyjść na przepustkę?

Osadzeni w zakładach karnych typu zamkniętego, to tam przebywają skazani za najcięższe przestępstwa, nie mają możliwości skorzystania z przywileju jakim jest przepustka.

Najbardziej uprzywilejowani pod tym względem są osadzeni w zakładach typu otwartego i półotwartego. W jednostkach penitencjarnych typu półotwartego więzień może uzyskać przepustkę nie częściej niż raz na dwa miesiące, łącznie na okres nieprzekraczający 14 dni w roku. Skazanym przebywającym w zakładzie typu otwartego przepustka może być udzielona  nie częściej niż raz w miesiącu, łącznie na okres nieprzekraczający 28 dni w roku.

Nagrodę w postaci przepustki można przyznać skazanemu, którego postawa w czasie odbywania kary uzasadnia przypuszczenie, że w czasie pobytu poza zakładem karnym będzie przestrzegał porządku prawnego i po odbyciu przez niego co najmniej połowy tej części kary, po której mógłby być warunkowo przedterminowo zwolniony. Skazanemu odbywającemu karę dożywotniego pozbawienia wolności nagroda może być przyznana po odbyciu co najmniej 15 lat kary.

Dobre zachowanie podczas odbywania kary pozbawienia wolności może skutkować również przyznaniem innych rodzaje nagród przewidzianych przez kodeks karny wykonawczy.

Dyrektor jednostki może zezwolić skazanemu na opuszczenie zakładu w celu przygotowania do zwolnienia. Taka przepustka nie może przekroczyć łącznie 14 dni. Udziela się jej w celu umożliwienia osadzonemu znalezienia pracy i mieszkania. Decyzja o przyznaniu przepustki podejmowana jest w oparciu o ocenę zachowania skazanego podczas odbywania kary i przypuszczenie, że podczas przebywania poza murami jednostki nie będzie on naruszał porządku prawnego. 

Kodeks karny wykonawczy przewiduje również możliwość wyjścia na przepustkę ze względu na ważne wydarzenie losowe. Dyrektor może umożliwić skazanemu opuszczenie jednostki penitencjarnej w asyście funkcjonariusza Służby Więziennej, osoby zaufanej lub samodzielnie w celu odwiedzenia chorego członka rodziny, wzięciu udziału w uroczystościach pogrzebowych członka rodziny lub w innym, szczególne ważnym dla osadzonego przypadku. Czas takiej przepustki nie może przekraczać 5 dni. Co istotne, nie udziela się przepustek z okazji Świąt Bożego Narodzenia czy innych, Dyrektor Zakładu Karnego może udzielić przepustki w tym okresie ale nie ma to bezpośredniego związku ze świętami. 

Przepustka- co zrobić aby otrzymać zgodę?

Aby otrzymać przepustkę osadzony w zakładzie karnym musi wystąpić do Dyrektora jednostki penitencjarnej z wnioskiem o przyznanie przepustki. Składany wniosek musi zawierać dobre uzasadnienie np. opis sytuacji rodzinnej, wskazanie prawa kontaktu z bliskimi.

Dyrektor zakładu może przychylić się do wniosku osadzonego lub odmówić zgody na przepustkę. W drugim przypadku skazanemu przysługuje ścieżka odwoławcza i możliwość zaskarżenia decyzji do sądu penitencjarnego.

W wypadku zezwolenia na czasowe opuszczenie przez skazanego zakładu karnego lub udzielenia mu przepustki, na jego pisemny wniosek, dokonuje się wypłaty pozostających do jego dyspozycji środków pieniężnych.

Czy tymczasowo aresztowany może ubiegać się o przepustkę?

Każda osoba podlegająca tymczasowej karze pozbawienia wolności może ubiegać się o przepustkę. Jednak w tym przypadku oprócz Dyrektora Aresztu Śledczego zgodę musi wydać prokurator prowadzący śledztwo lub sąd. W przypadku tymczasowo aresztowanych o przepustkę można ubiegać się tylko wyłącznie w trzech ściśle określonych przypadkach: w celu odwiedzenia poważnie chorego członka rodziny, wzięcia udziału w ceremonii pogrzebowej członka rodziny lub w innej ważnej dla osadzonego uroczystości. Przed wydaniem decyzji Dyrektor lub prokurator weryfikują czy okoliczności o których mowa we wniosku osadzonego rzeczywiście będą miały miejsce. W czasie trwania przepustki (na czas nie przekraczający 5 dni) tymczasowo aresztowany może przebywać pod nadzorem konwoju SW, pod opieką osoby zaufanej lub samodzielnie.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani