N – Status więźnia niebezpiecznego

16 marca 2021

status więźnia niebezpiecznego zpozdrowieniem.pl lego ludzik pasiak skazanyKomisja penitencjarna każdą osobę tymczasowo aresztowaną lub odbywającą karę pozbawienia wolności odpowiednio klasyfikuje. Jeden ze statusów jaki może otrzymać skazany to status więźnia niebezpiecznego tzw. „N-ka”.

Status więźnia szczególnie niebezpiecznego przyznawany jest osadzonym ze względu na charakter popełnionego przestępstwa lub zachowanie podczas odbywania kary (np. próby ucieczki, atak na funkcjonariusza lub znęcanie się nad współosadzonymi). Status ten jest również przyznawany osadzonym podejrzanym o zamach na konstytucyjny organ państwa, na niepodległość, piractwo, przestępstwa popełnione w grupie przestępczej czy ze szczególnym okrucieństwem, albo z użyciem broni palnej, materiałów wybuchowych.

Szczególne traktowanie

Konsekwencją jaką niesie za sobą przyznanie osadzonemu statusu „N” jest szereg obostrzeń związanych z poruszaniem się, kontrolą osobistą, spacerami i widzeniami.

Zgodnie z art. 88b Kodeksu karnego wykonawczego odbywanie kary przez skazanego stwarzającego poważne zagrożenie musi odbywać się w ściśle określonych warunkach:

  1. cele mieszkalne oraz miejsca i pomieszczenia wyznaczone do: pracy, nauki, przeprowadzania spacerów, widzeń, odprawiania nabożeństw, spotkań religijnych i nauczania religii oraz zajęć kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu wyposaża się w odpowiednie zabezpieczenia techniczno-ochronne
  2. cele mieszkalne pozostają zamknięte całą dobę i są częściej kontrolowane niż te, w których osadzeni są skazani, wobec których nie podjęto decyzji o przyznaniu im statusu „N”
  3. skazani mogą uczyć się, pracować, bezpośrednio uczestniczyć w nabożeństwach, spotkaniach religijnych i nauce religii oraz korzystać z zajęć kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu, tylko w oddziale, w którym są osadzeni;
  4. poruszanie się skazanych po terenie zakładu karnego odbywa się pod wzmocnionym dozorem i jest ograniczone tylko do niezbędnych potrzeb;
  5. skazanych poddaje się kontroli osobistej przy każdorazowym wyjściu i powrocie do cel;
  6. spacer skazanych odbywa się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem;
  7. sposób osobistego kontaktowania się przedstawicieli podmiotów określonych w art. 38 podmioty współdziałające w wykonywaniu orzeczeń sądowych § 1 (stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytucje, których celem działania jest zwiększenie efektywności działania organów państwowych oraz wzmacnianie praworządnego działania tych organów oraz uczestniczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i religijnej w zakładach lub aresztach) ze skazanymi określa każdorazowo dyrektor zakładu karnego;
  8. widzenia skazanych odbywają się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem. Skazani nie mogą korzystać z widzeń w obecności skazanych, wobec których nie podjęto decyzji o przyznaniu im statusu więźnia niebezpiecznego;
  9. widzenia mogą być udzielane w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi, jeżeli zachodzi poważne zagrożenie bezpieczeństwa osób odwiedzających. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor zakładu karnego. Nie dotyczy to obrońców. Jednak na żądanie tych osób widzeń udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanymi. W czasie korzystania z widzeń skazani nie mogą spożywać artykułów żywnościowych i napojów;
  10. skazani nie mogą korzystać z własnej odzieży i obuwia.

Na wniosek skazanego lub jego obrońcy, nie częściej jednak niż raz na 3 miesiące, komisja penitencjarna wskazuje przyczyny uzasadniające kwalifikację skazanego jako stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu oraz stosowanie wobec niego obostrzeń. Każdorazowo komisja penitencjarna powinna uwzględnić motywację osadzonego podczas popełniania przestępstwa, następstwa jakie niesie popełnienie przez niego czynu zabronionego, jego warunki osobiste oraz zachowanie w jednostce penitencjarnej, w której przebywa, poziom demoralizacji oraz postępy jakie poczynił w procesie resocjalizacji.

Jeżeli komisja penitencjarna uzna, że nie zachodzi potrzeba stosowania wszystkich obostrzeń wynikających z kodeksu, może odstąpić od stosowania jednego lub kilku z nich.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani