Ślub w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

6 lutego 2018

ślub zpozdrowieniemKażdy więzień ma prawo do zawarcia związku małżeńskiego (przeszkody określa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy- niepełnoletność, ubezwłasnowolnienie, bigamia, choroba psychiczna, pokrewieństwo czy powinowactwo), nigdy przeszkodą nie może być odbywanie kary w jednostce penitencjarnej.

Obowiązujący Kodeks Karny nie reguluje kwestii zawierania związków małżeńskich w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Więzienie pozbawia osobę jej wolności oraz pewnych praw i przywilejów. Nie znaczy to jednak, że osoba przebywająca w areszcie nie może czy jedynie wyjątkowo może korzystać z jej prawa do małżeństwa. Zgodnie z prawem każdy osadzony ma prawo do korzystania z podstawowych praw i wolności obywatelskich a każdorazowe ich ograniczanie musi być uprawomocnione przez odpowiednie organy.

Śluby w zakładach karnych i aresztach śledczych to w zdecydowanej większości śluby cywilne, ze względu na dużą trudność w spełnieniu specjalnych warunków i uzyskania zezwoleń Kościoła.

Skazany lub tymczasowo aresztowany aby zawrzeć akt małżeństwa musi dostarczyć szereg niezbędnych dokumentów skrócone odpisy aktów urodzenia, uzyskać zgodę sądu lub prokuratury oraz zezwolenie dyrektora jednostki. W jednostkach penitencjarnych na ślub przygotowuje się pomieszczenie, zazwyczaj świetlicę lub salę widzeń. Można również zawnioskować o wniesienie na teren jednostki aparatu fotograficznego.

Formuła ceremonii niczym nie różni się od tej w Urzędzie Stanu Cywilnego, trwa od 15 do 45 minut, Urzędnik Stanu Cywilnego wygłasza mowę, a Para młoda powtarza słowa przysięgi a następnie podpisuje akt zawarcia związku małżeńskiego. W ceremonii uczestniczą najbliżsi pary młodej, świadkowie, wychowawca a czasem inni skazani. Następnie odbywa się skromne przyjęcie z tortem weselnym. Po upływie godziny goście weselni opuszczają mury jednostki. Zazwyczaj również para młoda musi się wtedy rozstać, ale czasem istnieje możliwość skorzystania z widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez dozoru. W niektórych przypadkach, przy spełnieniu określonych warunków skazany może ubiegać się o jedno lub dwudniową przepustkę losową.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani