Pomoc oferowana przez Urząd Pracy

15 września 2021

wniosek, pomoc, urząd pracy, zpozdrowieniem, bezrobotny, pieniądzeBezrobotni skazani po opuszczeniu murów zakładu karnego mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez powiatowy urząd pracy. Podstawowym warunkiem pozyskania pomocy z tego źródła jest rejestracja w urzędzie i uzyskanie statusu osoby bezrobotnej. Status osoby bezrobotnej uprawnia do otrzymania zasiłku oraz umożliwia korzystanie z innych form pomocy.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.

Dzięki wsparciu z urzędu pracy były więzień może wziąć udział w szkoleniach, które podniosą jego kwalifikacje. Urząd Pracy zapewnia również możliwość skorzystania z poradnictwa zawodowego (pomoc przy wyborze rodzaju zatrudnienia lub odpowiedniej oferty). Urząd Pracy pośredniczy również w zdobywaniu przez byłych osadzonych bezrobotnych pracy (kontaktuje pracodawców z osobami poszukującymi zatrudnienia).

Bezrobotny może ubiegać się w Urzędzie Pracy o dodatek aktywizacyjny. Aby go otrzymać były osadzony musi być skierowany przez Urząd do pracy w niepełnym wymiarze godzin, a jego wynagrodzenie musi być niższe niż minimalne wynagrodzenie lub musi podjąć pracę z własnej inicjatywy. Wysokość dodatku aktywizacyjnego wynosi do 30% zasiłku dla bezrobotnych.

Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności, zarejestrują się w Urzędzie Pracy, ale nie podejmą pracy z uwagi na swoją szczególną sytuację na rynku pracy mogą ubiegać się o specyficzne formy pomocy oferowane przez Urzędy Pracy:
– Staż
– Prace interwencyjne
– Dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej.

Wszystkich informacji dotyczących możliwości pozyskania powyższych form wsparcia należy szukać w lokalnym Urzędzie Pracy.

Informacje dotyczące możliwości korzystania z pomocy po opuszczeniu jednostki znajdziesz w naszych kolejnych artykułach.

Pomoc przed wyjściem z jednostki

Fundusz pomocy postpenitencjarnej

Pomoc i funkcje kuratora sądowego

Pomoc udzielana przez ośrodki pomocy społecznej

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani