“Jak widzisz RADOŚĆ?” II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Osób Pozbawionych Wolności i Tymczasowo Aresztowanych

7 czerwca 2021

konkurs procivium zpozdrowieniemSzanowni Państwo zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Osób Pozbawionych Wolności i Tymczasowo Aresztowanych.

 

W kilku słowach:

Jest konkurs. Są nagrody! Temat konkursu: Jak widzisz RADOŚĆ?

Prace należy wysyłać do 10 sierpnia. Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 sierpnia 2021 roku.

Warto brać udział 🙂 Mamy do rozdania kilka kodów na paczki o wartości 100 zł. Więcej informacji poniżej:

 

Pełne informacje o konkursie:

1 Cel
Prezentacja i promocja w społeczeństwie twórczości więziennej.
Aktywizacja kulturalna osób przebywających w jednostkach penitencjarnych.
Wzbudzenie motywacji do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Pogłębianie świadomości na temat znaczenia emocji, uczuć w życiu człowieka.
Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć.

2 Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska “Pro Civium” z siedzibą w Poznaniu 61 – 423, przy ulicy Przełom 1 – Infolinia 0 800 201 211, www.pomocpostpenitencjarna.pl, www.postpenit.pl .
3 Patronat Honorowy
1. Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” – www.nigdywiecej.org
2. Serwis Internetowy Zpozdrowieniem.pl – www.zpozdrowieniem.pl

4 Założenia
1. Konkurs adresowany jest do osób osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych.
2. Konkurs polega na przygotowaniu jednej pracy plastycznej o tematyce obejmującej przedstawienie wyobrażenia uczucia radości i przekazanie tej emocji w swojej pracy rodzinie / bliskim.
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi indywidualnie, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie zgłaszanymi w innych konkursach.
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, obejmującą m.in malarstwo, rysunek, grafikę, techniki mieszane.
5. Prace powinny być wykonane w formacie A4 (210 x 297 mm).
6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
7. Prace zgłoszone do Konkursu zostaną sfotografowane i zamieszczone na stronie Organizatora. Nie podlegają zwrotowi. Organizator może nimi dysponować wg własnego uznania.
8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
9. Organizator nie odpowiada za zniszczenie / uszkodzenie prac w trakcie ich dostarczenia do jego siedziby przez Pocztę Polską S.A.
10. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

5 Przebieg
1. Konkurs składa się z jednego etapu.
2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić i załączyć do pracy konkursowej Kartę Uczestnika stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a następnie przesłać ją wraz z pozostałymi dwoma załącznikami, o których mowa dalej, na adres Organizatora, z dopiskiem: II KONKURS.
3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię / nazwisko / imię ojca / nazwa i adres jednostki penitencjarnej.
4. Do zgłoszonych prac należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz wypełnioną Ankietę Informacyjną stanowiącą Załącznik nr 3. Załącznik nr 3 wykorzystany zostanie wyłącznie w celach naukowo-badawczych i przy pełnej anonimizacji danych personalnych.
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno być wypełnione w sposób czytelny.
6. Prace należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 10 sierpnia 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).
7. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, a wyniki ogłoszone 25 sierpnia 2021 roku, za pośrednictwem social mediów i czasopism Organizatora oraz Patronów Honorowych.

6 Ocena
1. Komisja Konkursowa wybierze trzy najlepsze prace oraz przyzna jedno wyróżnienie. Przy czym, o wyborze pracy wyróżnionej decydować będzie głosowanie członków, wolontariuszy i praktykantów Organizatora.
2. Głosowanie przebiega w następujący sposób:
a/ każdy członek Komisji Konkursowej może wybrać dwie prace konkursowe i ocenić je w skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza najwyżej ocenioną pracę.
b/ praca, która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów uznana zostanie za zwycięską, analogicznie dwie kolejne zajmą II i III miejsce.
c/ o wyborze pracy wyróżnionej decydują chcący wziąć udział w głosowaniu członkowie, wolontariusze i osoby odbywające praktyki zawodowe w Stowarzyszeniu, przy czym jeden głos oznacza jeden punkt. Praca, która zgromadzi największą liczbę punktów uznana zostanie za wyróżnioną.
3. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie kierować się następującymi kryteriami:
a/ zgodność z tematem;
b/ znaczenie pracy dla idei konkursu;
c/ walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania);
d/ estetyka i oryginalność pracy.
4. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione listownie, a do zakładów penitencjarnych zostanie wysłana informacja o wynikach konkursu.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie służy od nich odwołanie.

7 Skład Komisji Konkursowej
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
a/ Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Przewodniczący;
b/ Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia;
c/ Koordynator Programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do    Społeczeństwa Osób Skazanych” (IiWwPPdSOS);
d/ Koordynator Zespołu ds. Public Relations Stowarzyszenia – Sekretarz Konkursu;
e/ Koordynator Zespołu ds. Obsługi Programu IiWwPPdSOS;
f/  Przedstawiciel Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”;
g/ Przedstawiciel serwisu internetowego Zpozdrowieniem.pl.

8 Nagrody
1. Organizator przyzna trzy nagrody główne oraz nagrodę za wyróżnienie.
2. Wszyscy autorzy zwycięskich oraz wyróżnionej prac otrzymają karty telefoniczne. 3. Za zdobycie I miejsca o wartości 100 PLN, za II miejsce o wartości 70 PLN, za III miejsce o wartości 50 PLN, za pracę wyróżnioną także o wartości 50 PLN oraz każdy książkę „Pudło – opowieści z polskich więzień” autorstwa Niny Olszewskiej.
3. Nagrody zostaną przekazane do dnia 10 września 2021 roku wskazanym w Ankiecie Informacyjnej pełnomocnikom Uczestników.
4. Dodatkowe nagrody przyznane zostaną zwycięzcom przez Serwis Zpozdrowieniem.pl oraz Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”.

9 Dodatkowe uczestnictwo
1. W Konkursie mogą wziąć udział również:
a/ skazani, którzy opuścili zakład karny w ciągu ostatnich 12 miesięcy, poczynając od 1 czerwca 2020 roku;
b/ bliscy osób aktualnie osadzonych w jednostkach penitencjarnych zamieszkujący w tym samym gospodarstwie domowym, co skazany lub tymczasowo aresztowany.
2. W przypadku chęci udziału w Konkursie wymienieni zobowiązani są do przesłania zgłoszenia na adres sekretariat@postpenit.pl.
___________________
Zespół ds. Public Relations
Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM
public.relations@postpenit.pl, Sekretariat: +48 534 267 300

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani