Dozór policyjny

17 stycznia 2022

dozór policyjny zpozdrowieniem komisariat policjiDozór policyjny jest to nadzór nad podejrzanym lub oskarżonym, który jest stosowany na wolności. W niektórych przypadkach dozór policyjny może stanowić alternatywę dla aresztu tymczasowego.

Kiedy można stosować dozór policyjny?
Dozór policyjny jest jednym z środków zapobiegawczych regulowanych przez kodeks postępowania karnego. Jest to wolnościowy (nieizolacyjny) środek zapobiegawczy.

Dozór policyjny może być stosowany jako alternatywa dla tymczasowego aresztowania w przypadku osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej na szkodę osoby najbliższej lub innej osoby zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

Warunkiem stosowania dozoru policyjnego zamiast aresztu tymczasowego jest opuszczenie, w wyznaczonym terminie, lokalu przez oskarżonego oraz wskazanie przez niego nowego miejsca pobytu.

Jakie są obowiązki osoby objętej dozorem?
Osoba objęta dozorem policyjnym ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora.

Obowiązek ten może polegać na:

  • zakazie opuszczania określonego miejsca pobytu
  • zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu (zgłaszanie się jest odnotowywane w Rejestrze Dozorów Policji, jeżeli dokumenty dozorowanego jeszcze nie dotarły do odpowiedniej Komendy Policji i nie ma go w rejestrze, warto w inny sposób odnotować swoją obecność np. zdjęcie z danymi lokalizacyjnymi i datą)
  • zawiadamianiu organu dozorującego o zamierzonym wyjeździe i terminie powrotu
  • zakazie kontaktowania się z pokrzywdzonymi lub innym osobami wskazanymi przez sąd lub prokuraturę
  • zakazie zbliżania się do określonych osób na wskazaną odległość
  • zakazie przebywania w określonych miejscach
  • ograniczeniach swobody oskarżonego niezbędnych do wykonywania dozoru (np. Zakaz wychodzenia z mieszkania nocą, obowiązek powstrzymania się od spożywania alkoholu)

Osoba oddana pod dozór policji ma obowiązek:

  • stawiania się we wskazanej jednostce organizacyjnej Policji z dokumentem stwierdzającym tożsamość
  • wykonywania poleceń mających na celu dokumentowanie przebiegu dozoru oraz udzielania informacji koniecznych dla ustalenia, czy stosuje się ona do wymagań nałożonych w postanowieniu sądu lub prokuratury

Dozór policji może być stosowany do momentu rozpoczęcia wykonywania kary, chyba że wcześniej zostanie on uchylony. Dozór może zostać uchylony z urzędu, po rozpoznaniu wniosku oskarżonego o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego lub na skutek rozpoznania zażalenia.

Skutki niestawiennictwa:
W przypadku gdy osoba będąca pod dozorem policji nie stosuje się do wymagań określonych w postanowieniu sądu lub prokuratury, organ dozorujący niezwłocznie zawiadamia o tym odpowiednią instytucję, która wydała postanowienie.

W przypadku gdy niestawiennictwo jest nieuzasadnione kluczowa jest ocena, czy takie postępowanie oskarżonego utrudnia toczące się postępowanie. Jednokrotne niestawiennictwo nie powinno być podstawą do zmiany środka zapobiegawczego. Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.
Za uzasadnione niestawiennictwo można uznać konieczność wykonywania obowiązków pracowniczych lub sytuację losową (np. wypadek drogowy).

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani