Terminowe dokonywanie czynności w postępowaniach

4 maja 2021

terminowe dokonywanie czynnnościAby zapewnić prawidłowy przebieg postępowania oraz aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w możliwie jak najkrótszym terminie konieczne są ściśle określone ramy czasowe, które obowiązują strony postępowania. Szereg czynności jakie dokonywane są w toku prowadzenia postępowania mają ściśle określone terminy. Dokonanie ich po upływie terminu przewidzianego prawem powoduje, że dokonana czynność jest nieskuteczna- dlatego tak istotne jest terminowe dokonywanie czynności.

Jak liczyć termin?
Do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany termin.Jeżeli termin jest oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach, koniec terminu przypada na ten dzień tygodnia lub miesiąca, który odpowiada początkowi terminu; jeżeli w danym miesiącu nie ma takiego dnia, koniec terminu przypada na ostatni dzień tego miesiąca.
Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy lub na sobotę, czynność można wykonać następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Istotne terminy:

 • usunięcie braków formalnych pisma- 7 dni od daty doręczenia wezwania
 • wniosek o przywrócenie terminu- 7 dni od daty ustania przeszkody
 • kasacja (tylko przestępstwa i przestępstwa skarbowe)- 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem
 • wniosek o uchylenie wyroku wydanego w postępowaniu w stosunku do nieobecnych za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe- 14 dni od daty doręczenia wyroku

Środki zaskarżenia:

Apelacja:

 1. W postępowaniu karnym:
  14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem
  7 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem w postępowaniu przyspieszonym
 2. W postępowaniu o wykroczenie:
  7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z przekładem ustnego uzasadnienia
  3 dni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem w postępowaniu przyspieszonym
 3. W postępowaniu o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
  14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem

Zażalenie, sprzeciw od postanowienia lub zarządzenia referendarza sądowego

 1. W postępowaniu karnym, w postępowaniu o wykroczenie, w postępowaniu o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe:
  7 dni od daty ogłoszenia postanowienia/ zarządzenia
  7 dni od daty doręczenia postanowienia/ zarządzenia w przypadkach gdy ustawa przewiduje taki obowiązek

Sprzeciw od wyroku nakazowego:

 1. W postępowaniu karnym, w postępowaniu o wykroczenie, w postępowaniu o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe:
  7 dni od daty doręczenia

Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku:

 1. W postępowaniu karnym i w postępowaniu o wykroczenie:
  7 dni od daty ogłoszenia wyroku lub 7 dni od daty doręczenia wyroku, gdy ustawa przewiduje taki obowiązek
  Ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia
  3 dni od daty doręczenia wyroku w postępowaniu przyspieszonym
 2. W postępowaniu o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe:
  7 dni od daty ogłoszenia wyroku
  7 dni od daty doręczenia wyroku, gdy ustawa przewiduje taki obowiązek

Czy można coś zrobić jeżeli termin nie został dotrzymany?
Jeżeli spełnione zostaną poniższe warunki organ (sąd) przed którym należało dokonać czynności może przywrócić termin. Sąd wydaje postanowienie, a jeżeli odmówi przywrócenia terminu- składającemu wniosek o jego przywrócenie przysługuje możliwość złożenia zażalenia.

Warunki:

 • niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych
 • wniosek o przywrócenie terminu został złożony w terminie 7 dni od daty ustania przeszkody uniemożliwiającej dokonanie czynności procesowej
 • wraz ze złożeniem wniosku dokonana została czynność procesowa

O jakich terminach powinien pamiętać skazany?

 • Dobrowolna zapłata grzywny- 30 dni od daty wezwania do uiszczenia
 • Skarga na niezgodność z prawem decyzji organu postępowania wykonawczego- 7 dni od daty doręczenia lub ogłoszenia

O jakich terminach powinien pamiętać pokrzywdzony?
(Jeżeli poniższe terminy nie zostaną dotrzymane, nie ma możliwości ich przywrócenia)

 • Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę- do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej
 • Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego- do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej lub w przypadku wykroczeń 7 dni od daty zawiadomienia o przesłaniu wniosku o ukaranie do sądu
 • Złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia- miesiąc od doręczenia zawiadomienia o drugim postępowaniu prokuratora

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani