Edukacja za kratami – w jednostkach penitencjarnych takich jak Zakłady Karne.

20 września 2017

edukacja zpozdrowieniemEdukacja osób osadzonych w Zakładach Karnych jest bardzo istotnym elementem resocjalizacji. Obowiązujący Kodeks Karny umożliwia podejmowanie nauki w jednostce penitencjarnej, jak również dopuszcza możliwość uczestnictwa osadzonego w zajęciach edukacyjnych poza terenem Zakładu Karnego.

Kodeks Karny wykonawczy zakłada obowiązkowe nauczanie w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum. Wszystkie Zakłady Karne maja obowiązek prowadzenia edukacji skazanych w powyższym zakresie. Obowiązkiem dyrektorów jednostek penitencjarnych jest zapewnienie odpowiednich warunków do nauki. Jednym z głównych zadań komisji penitencjarnej jest przyporządkowanie osób osadzonych do nauczania w szkołach i na kursach. W Zakładzie Karnym obowiązuje ogólnopolski program nauczania. Na koniec nauki osadzony otrzymuje świadectwo, które nie zawiera danych co do miejsca jego uzyskania.

Wszystkie jednostki penitencjarne powinny umożliwiać kształcenie się w zakresie ponadpodstawowym oraz na kursach zawodowych. Pierwszeństwo mają osoby osadzone, które nie ukończyły 21 roku życia, skazani, którzy nie mają wyuczonego zawodu lub gdy po odbyciu kary nie będą mogli go wykonywać.

Szkolenie zawodowe może być odpłatne w całości lub częściowo. Osadzonym nie posiadającym wystarczających środków finansowych nieodpłatnie udostępnia się podręczniki i inne pomoce naukowe.

Za zgodą dyrektora Zakładu Karnego, osadzony może podjąć naukę poza jednostką penitencjarną, jeżeli spełnia określone  wymagania, jego zachowanie jest poprawne i nie zagraża on porządkowi prawnemu. Jeżeli skazany spełnia wszystkie warunki może od dyrektora Zakładu Karnego otrzymać zgodę na zdawanie egzaminów poza terenem jednostki.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›