Zakład Karny w Pińczowie

3-go Maja 34
28-400 Pińczów
woj. świętokrzyskie
Zobacz na mapie
telefon:(41) 357-73-73
e-mail: zk_pinczow@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia z osobami odwiedzającymi odbywają się w dni powszednie oraz święta w następującym porządku:

Niedziele oraz święta - 8:30 - 15:30
Poniedziałki - 8:30 - 15:30
Wtorki - 10:30 - 17:30

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 413576656 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zk_pinczow@sw.gov.pl, w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach 08:30-10:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Zakład Karny w Pińczowie to zamknięta jednostka penitencjarna przeznaczona dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz młodocianych, a także dla tymczasowo aresztowanych. Zakład ma pojemność 759 miejsc. W jednostce wydzielono oddziały półotwarte i otwarte dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy oraz młodocianych.

Rys Historyczny

Początki Zakładu Karnego w Pińczowie sięgają okresu międzywojennego, kiedy kompleks budynków przy ulicy 3-go Maja, dawniej koszary wojskowe, został zaadaptowany na więzienie w 1936 roku. Pierwszym naczelnikiem był Adam Winnicki. Podczas II wojny światowej więzienie było miejscem represji, gdzie hitlerowscy okupanci przetrzymywali i rozstrzeliwali lokalną ludność oraz osoby podejrzane o działalność konspiracyjną. Ważnym wydarzeniem była akcja partyzancka Batalionów Chłopskich, która miała miejsce w nocy z 10 na 11 czerwca 1944 roku, kiedy to uwolniono około 400 więźniów.

Po wojnie więzienie przestało funkcjonować aż do wiosny 1957 roku, kiedy to zostało przeniesione z Sandomierza do Pińczowa na mocy zarządzenia nr 46/57/CZW z dnia 9 maja 1957 roku. Początkowo zakład zatrudniał 3 funkcjonariuszy i 30 pracowników cywilnych, a liczba osadzonych stopniowo rosła, osiągając 800 w 1984 roku. W wyniku amnestii z 22 lipca 1984 roku liczba osadzonych zmniejszyła się o dwie trzecie. W latach 90. XX wieku Zakład Karny w Pińczowie przeszedł gruntowną modernizację, zakończoną w 1995 roku, a w 2001 roku otwarto nowe skrzydło budynku penitencjarnego. W 2008 roku rozpoczęto budowę kolejnego budynku, który został oddany do użytku w marcu 2011, zwiększając pojemność jednostki do 759 miejsc.

Modernizacja Jednostki

Zakład Karny w Pińczowie od wielu lat podlega stałej modernizacji. Zmodernizowano kotłownię, kuchnię więzienną oraz główne wejście do jednostki, gdzie powstały pokoje dla funkcjonariuszy realizujących konwoje. Nowa kotłownia gazowa spełnia najwyższe standardy, a kuchnia więzienna jest wyposażona w urządzenia umożliwiające przygotowanie ponad 800 posiłków jednorazowo. Magazyny żywnościowe są dostosowane do przepisów sanitarnych. Nowo powstała sala widzeń może pomieścić około 60 osób w ciągu jednej godziny i jest wykorzystywana również na spotkania okolicznościowe dla skazanych i ich rodzin.

Od 2018 roku w Zakładzie Karnym w Pińczowie działa Dział Dozoru Elektronicznego. Funkcjonariusze tego działu realizują czynności materialno-techniczne związane z Systemem Dozoru Elektronicznego (SDE), w tym:

  • Sprawdzanie warunków technicznych do odbywania kar i środków karnych w SDE,
  • Instalację urządzeń monitorujących u osób objętych SDE,
  • Kontrolę prawidłowości działania środków technicznych,
  • Deinstalację urządzeń monitorujących,
  • Wizyty związane z naruszeniem warunków odbywania kary.

Funkcjonariusze wykonują te czynności na terenach oddalonych do 200 km od jednostki macierzystej, zapewniając skuteczną reakcję na nowe zadania. Nadzór merytoryczny nad działaniami SDE sprawuje Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej. System Dozoru Elektronicznego pozwala na kontrolowanie skazanych przy użyciu środków technicznych na mocy orzeczenia sądu lub decyzji komisji penitencjarnej.

Funkcje SDE:

  • Dozór stacjonarny: kontrola przebywania skazanego w określonym miejscu i czasie,
  • Dozór mobilny: monitorowanie bieżącego miejsca pobytu skazanego,
  • Dozór zbliżeniowy: kontrola minimalnej odległości skazanego od określonych osób

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Pińczów | e-Paczka Pińczów | Wypiska Pińczów | Widzenia Pińczów

Zakład Karny w Pińczowie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›