Rozwód za kratami

2 lutego 2022

rozwód sprawa rozwodowa zakład karny zpozdrowieniemJak wygląda sprawa rozwodowa gdy jeden z małżonków przebywa za kratami? Czy każda ze stron może wnieść o rozwód? Czy fakt pozbawienia wolności przez jednego z małżonków jest wystarczającym argumentem przemawiającym za orzeczeniem rozwodu? Wszystkiego dowiesz się po przeczytaniu naszego artykułu.

Zgodnie z obowiązującym prawem pobyt za kratami jednego z małżonków nie ma wpływu na przebieg procedury rozwodowej.

Sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy rozwodowej jest sąd przypisany do ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania.

Formułując pozew rozwodowy jako adres pod którym aktualnie przebywa współmałżonek należy podać adres jednostki penitencjarnej.

Administracja jednostki penitencjarnej jest zobowiązana do dostarczenia osobie osadzonej pozwu rozwodowego. Osadzony, jak każdy pozwany ma prawo odnieść się do otrzymanego pozwu i złożyć do sądu odpowiedź na otrzymane pismo. Odpowiedź osadzonego do sądu przekazuje administracja jednostki penitencjarnej.

Pozew o rozwód może złożyć zarówno osoba pozostająca na wolności będąca w związku małżeńskim z osobą osadzoną, jak i osoba pozbawiona wolności. Jednostka penitencjarna musi umożliwić osobie osadzonej złożenie pozwu o rozwód i przekazać dokumenty rozwodowe do odpowiedniego sądu.

Odbywanie kary nie pozbawia osadzonego praw procesowych, w związku z tym ma on prawo do osobistego udziału w sprawie rozwodowej. Osadzony jest wtedy transportowany przez konwój policyjny do sądu. Przebywanie jednej osoby w jednostce penitencjarnej może nieść komplikacje wyłącznie w aspekcie organizacyjnym, w pozostałych kwestiach nie różni się od normalnego postępowania rozwodowego.

Orzeczenie rozwodu nie wymaga określenia przyczyn powodujących rozpad pożycia, jeżeli sąd ocenił, że rozpad ten jest trwały i zupełny. Jeśli jednak w powództwie wniesiono o orzeczenie winy współmałżonka możliwe jest orzeczenie o winie jednego ze współmałżonków ale tylko jedynie gdy pozew jest odpowiednio umotywowany i można bezsprzecznie wskazać przyczynę rozpadu więzi pomiędzy małżonkami. Jeżeli powód nie poda konkretnych działań, które mogły przyczynić się do rozpadu małżeństwa lub jeśli podane argumenty nie mogą zostać przez sąd uznane za kluczowe, wtedy sąd nie orzeknie o winie.

Zazwyczaj argument jakim jest przebywanie jednego z małżonków w jednostce penitencjarnej jest dla sądu, jeżeli nie jest przypadkowe i wpływa destrukcyjnie na więź miedzy partnerami, jest uznawane za wystarczający do orzeczenia rozwodu. W sposób oczywisty więź fizyczna oraz więź gospodarcza ustaje z powodu braku bliskich kontaktów. Brak częstych kontaktów i oddalenie skutkuje często zanikaniem więzi uczuciowej pomiędzy małżonkami.

Należy jednak pamiętać, że sprawy rozwodowe są bardzo skomplikowane i każdorazowo wymagają indywidualnego podejścia ze strony sądu. Najczęściej przyczyną trwałego i zupełnego rozpadu więzi małżeńskich jest splot różnych okoliczności, wydarzeń i zaniechań. Dla potrzeb prowadzenia postępowania sądowego należy wskazać jedną- główną lecz należy pamiętać, że sąd będzie rozpatrywał sprawę kompleksowo.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani